Zen Shiatsu Praktijk

Heeft u lichamelijke klachten of zit u niet lekker in uw vel? Op Gortershoek bent u in goede handen van een gediplomeerd Zen Shiatsu therapeut.

Shiatsu is een vorm van meridiaanbehandeling, gebaseerd op de Oosterse geneeskundige traditie. Door middel van het uitoefenen van druk op de huid en het uitvoeren van strekkingen en manipulaties wordt de ki, ofwel de levensenergie, uitgenodigd te gaan stromen om zodoende te zorgen voor een optimaal welbevinden.

Wat aangesproken wordt is het zelfgenezend vermogen: Shiatsu activeert het lichaamsbewustzijn en de mogelijkheden een nieuwe balans te creëren (voor meer informatie ga naar Zen Shiatsu).

Enkele klachten te behandelen door Shiatsutherapie:

 • nek- en schouderklachten
 • lage rug klachten
 • vermoeidheid
 • burnout
 • stressgerelateerde klachten
 • koude handen en voeten
 • nervositeit en onrust
 • maag- en darmklachten
 • stramme spieren en pezen
 • gewrichtsklachten

Lid van beroepsvereiniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) & geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

KvK nr. 01121234, BTW nr. NL.21.8191.21.058.B.01

Klacht- en tuchtrecht: Als VBAG-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de groots mogelijk integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat je vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welk reden dan ook, net juist gehandeld heb. Als VBAG geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. Kijk hier voor meer informatie over: klacht-en tuchtrecht

Behandelovereenkomst

BEHANDELOVEREENKOMST

Het volgende heb ik gelezen:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van : zie website https://www.gortershoek.nl
 • Betalingswijze van de behandelingen is overschrijven na factuur of contant per consult.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (www.vbag.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Naam therapeut
Kevin Sliva
Handtekening therapeut

Lidcode beroepsvereniging
2.120101A
Praktijk AGB-code
90-50425
Persoonlijke AGB code
90-041601
RBCZ registratienummer
911378R
Zie voor meer informatie
https://www.gortershoek.nl

Privacy Verklaring

UW PRIVACY

Gortershoek V.O.F., gevestigd aan Zwetteweg 14, 8432 PB Haule, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.gortershoek.nl
Zwetteweg 14
8432 PB Haule
+31 636404830

 Kevin Sliva is de Functionaris Gegevensbescherming van Gortershoek. Hij is te bereiken via info@gortershoek.nl .

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gortershoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gortershoek.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘shiatsu therapie’.
• de kosten van het consult

       

Videos

Zen Shiatsu Therapeut: Kevin Sliva

Kevin Sliva is in 1966 geboren in Tucson, Arizona. Rond zijn 20ste kwam hij naar Europa, waar hij gewoond en gewerkt heeft in Zwitserland, Duitsland en sinds 1998 in Nederland. In 2007 zei hij met zijn partner de Randstad en zijn baan in de marketing vaarwel om een nieuw pad in zijn leven in te slaan. Sindsdien runt hij Gortershoek.

In Nederland kwam Kevin in aanraking met Shiatsu en de Chinese Geneeskunde. Het was meteen raak en hij heeft het geïntegreerd in zijn leven. Kevin heeft de opleiding tot Zen Shiatsu therapeut bij Joyce Vlaarkamp in Amsterdam met succes afgerond. Sinds 2008 is hij gediplomeerd Zen Shiatsu therapeut en heeft hij zijn eigen praktijk in Haule. Sinds 2010 beoefent Kevin en geef hij training in Zhineg Qigong, een Chinese bewegingsleer.

Met al zijn kennis en (levens)ervaring staat Kevin voor u klaar. U voelt zich direct op uw gemak door zijn warme persoonlijkheid.

Prijzen Zen Shiatsu Praktijk

Eerste behandeling (ca. 75 minuten) inclusief intakegesprek: € 75,-

Vervolg behandeling (ca. 60 minuten): € 60,-

btw vrijgesteld

Vergoeding door verzekering: 

Door mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging VBAG komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van uw vergoeding wordt bepaald door uw polis. De praktijkgegevens zijn opgenomen bij het landelijk informatiecentrum van de Zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist (zorgverlenersnummer 90041601).

 

Contact Zen Shiatsu Praktijk 

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

U kunt bellen of appen: 06 364 04 830 of dit formulier verzenden.

De praktijk is open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17.00. Tijdens de

behandelingen ben ik telefonisch niet bereikbaar.

Gegevenswerking

6 + 4 =

Gortershoek, Zwetteweg 14, 8432 PB Haule, Tel: 06 364 04 830, info@gortershoek.nl

 

Translate »